Pracovníci

Mgr. et Mgr. Markéta Klausová

SPECIÁLNÍ PEDAGOG, LOGOPED

Vzdělání

- Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta obor: Speciální pedagogika (zaměření na diagnostiku a poradenství v raném a předškolním věku) (2014)

- Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta obor: Speciální pedagogika (logopedie, surdopedie) (2019)

Kurzy

- Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina I. (2016)

- Metoda Instrumentálního obohacení Reuvena Feuersteina základní I. (2017)

- Nový způsob práce s dětmi ve věku 6 - 12 let v období rozpadu rodiny (2018)

Pracovní zkušenosti

-učitelka v MŠ speciální (ZŠ a MŠ, Tachov, Petra Jilemnického 1995)

- pracovník v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež v Tachově (Kotec o.p.s.)

- průvodkyně v programu Dětský průvodce světem rozvodu v Tachově (Kotec o.p.s.)

Ondřej Žák

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PSYCHOTERAPEUT

Věnuje se lidem vyžadujícím pomoc, vytváří a zapojuje je do aktivit směřujících ke zvýšení kvality života. Má také osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí.

Vzdělání:

- sociálně - právní činnost (dvouleté pomaturitní nástavbové studium)

- maturitní zkouška ze zdravotních nauk

- pětiletý sebezkušenostní výcvik v psychoanalytické psychoterapii (2008 - 2013)

-rekvalifikace v rozsahu 120 hodin

- Manager neziskové organizace (2010)- výcvikový program v rozsahu 100 hodin

- Profesní role (1998)- osvědčení MV ČR o zvláštní odborné způsobilosti na úseku sociální péče

- výcvikový kurz v telefonické krizové intervenci v rozsahu 100 hodin (2007)

- výcvikový kurz Manažerské dovednosti pro vedoucí pracovníky v sociálních službách v rozsahu 200 hodin (2013 - 2014)

- výcvikový kurz CARe v rozsahu 50 hodin (2019 - 2020)+ mnoho dalších kurzů, výcviků a jiných vzdělávacích aktivit, např. case management, komunitní práce atd.

Pracovní zkušenosti:

- vedoucí týmu Centra duševního zdraví v Chebu

- vedoucí Domu na půl cesty

- vedoucí Azylového domu pro rodiny s dětmi

- vedoucí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež a rekreačně - výchovných pobytů pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin

- vedoucí terénních programů

- vedoucí Poradny pro problematiku AT a AT Linky (terapeut a linkař) 

- kurátor mládeže, sociální pracovník, protidrogový koordinátor, koordinátor prevence kriminality

V centru: 

PO + PÁ, jiné dny dle domluvy 

Mgr. Lucie Odehnalová

ODBORNÁ ASISTENTKA PROJEKTU